Neue Projektfotos

Neue Projektfotos : Jun 26, 2014

Neue Projektfotos folgender Projekte wurden eingestellt:

-Haus B in Jena
-Altenwohnen in Harpersdorf
-Westschule in Jena
-Dezernat Soziales in Jena
-Kita Beutenberg in Jena
-Haus T in Jena

Bitte in den Projekten blättern.